Voorwaarden

FRANCAIS

ENGLISH

Nos coordonnées sont les suivantes :

Royal Francs Borains
Rue Saint-Antoine 6
7300 Boussu
Belgie
website : https://www.francsborains.be
E-mail : communication@francsborains.be
Telefoonnummer : +3265630801

 Sollicitatie 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer u online gebruik maakt van onze websites, mobiele applicaties, webwinkels, ticketkantoren, draadloze netwerken (wifi, bluetooth ), software, lidmaatschaps- en betaalkaarten en andere online producten en diensten (“diensten”). 

Door gebruik te maken van onze onlinediensten aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze te respecteren en te aanvaarden. Als u minderjarig bent, dient u deze overeenkomst samen met uw ouder of voogd door te lezen en hen te vragen akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

Uw persoonlijke account 

U alleen (met uitzondering van Royal Francs Borains) bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke account en voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw persoonlijke account. U kunt uw persoonlijke account niet aan derden bekendmaken en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. In geval van inbreuk op de veiligheid of vertrouwelijkheid van uw persoonlijke account, dient u Royal Francs Borains zo snel en zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte te stellen. Royal Francs Borains is niet aansprakelijk voor ongeoorloofd of ongewenst gebruik van uw persoonlijke account door u of een derde partij. 

Gebruik van onlinediensten 

U gaat ermee akkoord de online diensten niet te gebruiken 

(a) voor uw eigen commerciële doeleinden of de commerciële doeleinden van derden. Het gebruik van onlinediensten is beperkt tot persoonlijk gebruik. 

(b) onwettige, valse, misleidende, gestolen of andere onwettige inhoud of informatie via de Online Diensten toewijzen, verzenden, verzenden, opslaan of anderszins beschikbaar stellen; 

(c) het indienen, verzenden, posten, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van inhoud of informatie die onwettig, beledigend, bedreigend, racistisch, hatelijk, lasterlijk, vulgair, aanstootgevend of schadelijk is voor Royal Francs Borains en/of derden (inclusief voor andere gebruikers); 

(d) de Online Diensten of gerelateerde diensten, producten, software, netwerken, toegang en andere producten en diensten niet onnodig of onrechtmatig belasten, belemmeren of anderszins verstoren. 

Gebruik van uw gegevens 

Door gebruik te maken van onze online diensten, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) het plaatsen van materiaal zoals tekst, foto’s en video’s, verleent u Royal Francs Borains en haar partners en leveranciers niet-exclusieve toestemming, wereldwijd, eeuwigdurend en vrij om te ( re )produceren, uw informatie en gegevens distribueren, publiekelijk communiceren, bewerken, verwijderen, synchroniseren met andere informatie en gegevens, en anderszins gebruiken. 

Informatie van derden 

De Online Diensten kunnen informatie en gegevens van derden bevatten, bijvoorbeeld informatie van sponsors, partners en leveranciers en andere gebruikers, inclusief links en andere verwijzingen naar websites van derden, sociale media en andere online diensten. Royal Francs Borains heeft echter geen controle over de inhoud van websites van derden, sociale media en andere onlinediensten en is niet verplicht deze te controleren, en Royal Francs Borains kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden, sociale media en andere onlinediensten. Bovendien impliceert elke verwijzing naar of opname van informatie en gegevens van derden niet dat Royal Francs Borains dergelijke inhoud onderschrijft. 

Intellectueel eigendom 

Onze online diensten kunnen informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, teksten, videomateriaal, databanken, handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en andere materialen en gegevens van de Koninklijke Franken Borains en derden bevatten, die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. U erkent deze rechten en 

gaat ermee akkoord deze materialen en gegevens niet te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de bovengenoemde rechten van Royal Francs Borains of derden. 

Als u informatie, gegevens, afbeeldingen, werken, teksten, videomateriaal en andere materialen en gegevens op of via de Online Diensten verzendt, plaatst, publiceert, communiceert of anderszins gebruikt, verbindt u zich ertoe en garandeert u dat u zelf over de benodigde rechten beschikt om dit te doen. of dat u daarvoor toestemming heeft gekregen van de eigenaar(s). 

Bescherming van het privéleven 

Online diensten zijn onderworpen aan het privacybeleid van Royal Francs Borains. Ons privacybeleid vindt u op onze website, op dezelfde plaats als deze algemene voorwaarden. 

Beperking van aansprakelijkheid 

De Online Diensten (inclusief alle producten en diensten die via de Online Diensten worden aangeboden) worden nog steeds aangeboden door Royal Francs Borains zoals ze zijn. Royal Francs Borains heeft ter zake slechts een middelenverbintenis. Het gebruik van de onlinediensten gebeurt op eigen risico, zonder enige garantie of resultaat, expliciet of impliciet. Alleen in rechtsgebieden waar niet op de uitsluiting of beperking van een garantie kan worden vertrouwd, zal deze specifieke garantie niet worden uitgesloten of beperkt en zal de garantie van Royal Francs Borains worden uitgesloten of beperkt tot de minimale verplichting opgelegd door de toepasselijke wetgeving. 

Royal Francs Borains kan niet garanderen dat de online diensten, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, vrij zijn van gebreken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, defecten, onvolledigheden, onnauwkeurigheden of andere onvolkomenheden in de online diensten. Van Royal Francs Borains kan niet worden verlangd dat er enige rectificatie van de online dienstverlening of enig onderdeel daarvan plaatsvindt. 

Royal Francs Borains kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, punitieve en/of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de online diensten, inclusief alle producten en diensten die worden aangeboden door de tussenpersoon van online diensten. De aansprakelijkheid van Royal Francs Borains zal uitsluitend beperkt zijn tot de maximale uitsluiting die door de wet is toegestaan in die rechtsgebieden waar niet kan worden vertrouwd op de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade. 

Royal Francs Borains is niet verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie op haar Website, applicatie en andere Online Diensten. 

Bovendien is de via of in verband met de Online Diensten verstrekte informatie van algemene aard, niet toegesneden op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan derhalve niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de cliënt. 

Beëindiging van onlinediensten 

Royal Francs Borains heeft te allen tijde het recht om de onlinediensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, te verwijderen, te onderbreken, te beperken of te wijzigen ten aanzien van één, meer of meer van alle gebruikers. Royal Francs Borains kan deze beslissing nemen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van reden. U kunt Royal Francs Borains in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk stellen voor een dergelijke beslissing. 

Beëindiging van deze overeenkomst 

Royal Francs Borains heeft het recht om deze overeenkomst op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te beëindigen, inclusief het recht om uw persoonlijke account te sluiten, zonder dat Royal Francs Borains op enigerlei wijze aansprakelijk is voor de gevolgen die daaruit zouden voortvloeien. 

Veranderingen 

Royal Francs Borains heeft het recht om deze algemene voorwaarden en de overeenkomst op ieder moment eenzijdig te wijzigen. Voor elk nieuw gebruik van de onlinediensten is de nieuwste versie van toepassing. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen. 

Gemengd 

Elk verzuim of vertraging door u of ons bij het uitoefenen van enig recht onder deze algemene voorwaarden zal niet worden beschouwd als een afstand van dat recht. Een dergelijk falen of uitstel heeft geen invloed op andere gebeurtenissen of rechten. 

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zal een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling geheel of gedeeltelijk niet aantasten. 

Geen enkele persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden zal daardoor enig recht verwerven of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden afdwingen, zelfs als die persoon zich op die bepaling beroept of aan een andere partij heeft aangegeven een bepaling van deze algemene voorwaarden te aanvaarden. voorwaarden. 

Een gedrukte versie van deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en de online verkoopvoorwaarden, evenals eventuele waarschuwingen en berichten verzonden in elektronische vorm, zullen worden aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit deze algemene voorwaarden, het vertrouwelijkheidsbeleid en de voorwaarden van online verkoop of die daarmee verband houden, op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die in gedrukte vorm zijn gemaakt en bijgehouden. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden toegewezen, zijn voorbehouden. 

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de VZW Koninklijke Francs Borains exclusief bevoegd.